Els departaments staff de les empreses han de contribuir eficaçment a l’activitat diària, si no ho fan poden limitar la consecució dels resultats esperats. Per aconseguir que la seva aportació sumi han d’estar perfectament organitzats, controlats i avaluats, tant si són interns com si estan externalitzats.

 

Els serveis que oferim per a millorar
ELS processos de suport empresarial són:

  Anàlisi i proposta de millora
de processos administratius

  Introducció i implementació del
procés de gestió d´incidències

  Conceptualització del
procés de gestió de riscos

  Auditories específiques
d´un procés

  Millora del procés de
marketing i de comunicació