Com augmentem la motivació del personal i la seva productivitat?

És molt habitual durant les converses amb els màxims responsables de les organitzacions empresarials que ens comentin que els encantaria millorar el nivell de motivació del personal, i per definició, de la productivitat de l’ empresa.

Són diversos els condicionats que acaben empitjorant l’índex de motivació del personal, però destaca un per sobre de la resta: la insuficient definició de responsabilitats, tal i como es resumeix en la taula següent d’un projecte realitzat:

2016_01_Respons

I del recent estudi de la Harvard Business Review també es desprenen conclusions semblants:

2016_01_HBR

La millor forma de resoldre aquestes deficiències i, al mateix temps, aprofitar per tal que es converteixin en un avantatge competitiu és a través de la correcta execució del Sistema Operativo POP (Processos-Organigrama-Persones), que és un concepte integrat dels elements mencionats entre parèntesis, junt amb el Sistema de Gestió i Sistema Informàtic per donar cobertura al POP. Per a més informació:

http://www.slideshare.net/Cescalcaraz/sist-operativo-popv1

En general totes les organitzacions tenen els anteriors elements més o menys definits, encara que la gran potencia del model ve per la seva concepció holística i per la posada en marxa del procés de Millora Continua que assegura que el propi Sistema Operatiu POP es vagi actualitzant periòdicament.

Diferenciem-nos de la competència amb una organització interna lean i enfocada a la nostra estratègia.

Deixa un comentari