When size matters!

Lately I’m participating in different workshops where the topic of discussions I what structures we should create in order to foster entrepreneurship and business creation. Without underestimating these efforts, personally I feel that rather than talking about new companies, should be to focus on larger companies.

From idescat data I highlight the following:

2015_01Estadística

In short, almost 95% of them Catalan companies have less than 9 employees as explained in the next post, the comparison with Germany makes it clear that despite having fewer companies that our country, they are larger and generate more value: http://elblogdeadvalorem.blogspot.com.es/2013/04/espana-supera-alemania.html

El-volum-importa2

So, does we would like to have more companies?

With our experience as consultants in all types of business organizations we realize that when a company has 500 direct employees it generates, directly or indirectly, an economic effect much higher than 10 companies with 50 workers.

The explanation is as simple as the fact that the biggest company has had to implement every business process to reach this dimension. For instance, you probably have a good department marketing running the activities and also outsources some others. In contrast, for a small business is difficult to develop this activity potently and so, take clear advantage on that effort.

The bigger dimension can be achieved, either by growing the organization itself organically, either throughacquisitions. At the same time, is necessary to have the project very well-structured and a good organization to ensure the settlement of the basic structures of operation.

It is also possible through systematic collaboration, structured and regulated between different complementary organizations from the point of view of the market, a fact that allows sharing certain processes to ensure that the whole gains strength. In this sense, cluster policy would facilitate this integration.

So let’s think how we can win this dimension that ensures our future, and above all, the strength as a country

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Quan el volum importa!

Darrerament estic participant en diferents comissions de treball on es debat quines estructures hem de crear per tal de fomentar l’emprenedoria i la creació d’empreses. Sense menystenir aquests esforços, personalment considero que més que parlar de més empreses, hauríem de focalitzar-nos en tenir empreses de major dimensió.

De les dades del propi idescat es destaca el següent:

2015_01Estadística

En definitiva, quasi el 95% de les empreses catalanes tenen menys de 9 empleats i tal i com s’explica en el post següent, la comparativa amb Alemanya deixa ben clar que te menys empreses que el nostre país i en canvi, són més grans i aporten més valor: http://elblogdeadvalorem.blogspot.com.es/2013/04/espana-supera-alemania.html

El-volum-importa2

Per tant, volem més empreses?

Amb la nostra experiència per tota mena d’organitzacions empresarials ens hem adonat que una empresa que te 500 treballadors genera, de forma directa i indirecta, un efecte econòmic al seu voltant molt superior al que suposen 10 empreses de 50 treballadors.

L’explicació és tant senzilla com el fet que l’empresa més gran ha hagut de posar en marxa tots i cadascun dels processos empresarials per poder arribar a aquesta dimensió. Per posar un exemple, probablement té un bon departament de màrqueting que executa les activitats corresponents i que també en subcontracta d’altres. Per contra, una empresa petita és difícil que pugui desenvolupar aquesta activitat de forma potent i li surti a compte de forma clara.

Aquesta major dimensió es pot assolir, ja sigui fent créixer la pròpia organització de forma orgànica, ja sigui a based’adquisicions. Paral·lelament cal tenir ben estructurat el projecte i una bona organització per assegurar l’assentament de les estructures bàsiques de funcionament.

També és possible mitjançant la col·laboració sistemàtica, estructurada i reglamentada entre diferents organitzacions complementàries des del punt de vista d’un mercat, fet que permet compartir determinats processos per tal d’assegurar que el conjunt en surt reforçat. En aquest sentit, la política de clústers facilitaria aquesta integració.

Per tant, anem pensant de quina forma podem guanyar aquesta dimensió que ens asseguri millor el futur i, sobretot, la força com a país?

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *